Aandachtsgebieden

PFZW kiest voor 7 aandachtsgebieden voor de verankering van duurzaamheid in de (beleggings)activiteiten. De aandachtsgebieden worden bepaald op basis van (financiële) materialiteit voor de beleggingsportefeuille, (potentiële) impact op samenleving en milieu, en de mate waarin deze passen bij de deelnemers van PFZW.

Beleggen in Oplossingen

Verviervoudig de positieve duurzaamheidsbijdrage

PFZW belegt in ondernemingen en projecten die financieel rendement opleveren én bijdragen aan maatschappelijke oplossingen. Dit noemen we Beleggen in Oplossingen.

We hebben de ambitie om onze beleggingen die bijdragen aan maatschappelijke vraagstukken te verviervoudigen van € 5 miljard in 2015 naar tenminste € 20 miljard in 2020. Dit hebben we als doelstelling opgenomen in ons beleggingsbeleid 2020 (Beleidsinitiatief 5: Verviervoudig de positieve duurzaamheidsbijdrage). Bewust kiest PFZW voor een ambitieuze doelstelling. Dit weerspiegelt de aspiratie om duurzaamheid verregaand te verankeren in het beleggingsbeleid.

We beleggen in oplossingen voor klimaatverandering, waterschaarste, voedselzekerheid en gezondheidszorg. Recente voorbeelden van BiO-beleggingen zijn directe investeringen in spoorweginfrastructuur, openbaar vervoer en zonne-energie. Eind 2018 heeft PFZW € 13,8 miljard aan beleggingen die bijdragen aan dergelijke oplossingen.

Met het huidige beleid verwachten we in 2020 uit te komen op circa € 16 miljard aan beleggingen. Daarmee wordt naar verwachting de initiële doelstelling voor 2020 (€ 20 miljard) niet gehaald binnen de huidige mandaten. Dat is nog steeds een substantiële bijdrage aan een leefbare wereld.

ESG-integratie

Bij onze beleggingen letten we op: milieu, sociale omstandigheden en of een onderneming goed bestuurd wordt. Deze zogenaamde ESG-factoren kunnen het beleggingsrendement beïnvloeden. Omgekeerd geldt dat de ondernemingen en instanties waarin we beleggen een effect hebben op de wereld. PFZW is er daarom van overtuigd dat het meewegen van ESG-factoren in de beleggingsprocessen bijdraagt aan goed risicomanagement en ervoor zorgt dat het behalen van financieel rendement samengaat met duurzame maatschappelijke verbeteringen. In ons beleggingsbeleid 2020 hebben we de doelstelling opgenomen duurzaamheid systematisch te integreren in alle stappen van het beleggingsproces (Beleidsinitiatief 7: Integreer duurzaamheid systematisch in alle stappen van het beleggingsproces). Om de pensioenambitie te realiseren, nu en in de toekomst, moeten we zorgvuldig omgaan met de op lange termijn schaarse ingrediënten van rendement, zoals grondstoffen, kapitaal en mensen. Het verankeren van duurzaamheid in het beleggingsbeleid draagt zo op lange termijn bij aan het rendement.

Engagement

We gaan met bedrijven en marktpartijen in gesprek als ze in onze ogen onvoldoende rekening houden met milieu en maatschappij. We spreken bedrijven waarin we beleggen aan om positief te veranderen; bijvoorbeeld door de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. 

Stemmen

We willen dat bedrijven waarin we beleggen hun medewerkers goed behandelen en rekening houden met zaken als het milieu en de maatschappij. Naast het integreren van ESG-factoren in onze beleggingsbeslissingen en het in gesprek gaan met ondernemingen, gebruiken we hier onze invloed als belegger voor. Per jaar brengen we op meer dan 3000 aandeelhoudersvergaderingen onze stem uit. Door samen te werken met andere aandeelhouders hebben we nog meer invloed.

Juridische procedures

Als een onderneming onzorgvuldig met het pensioengeld van onze deelnemers omgaat, bijvoorbeeld bij fraude, dan starten we juridische procedures om het verloren geld terug te krijgen.

Uitsluitingen

Waar PFZW in belegt, moet passen bij de identiteit van ons fonds en bij onze deelnemers. PFZW belegt niet in productgroepen, waarvan wij vinden dat ze niet passen bij onze identiteit als pensioenfonds voor de sector zorg en welzijn. Deze productgroepen zijn controversiële wapens en tabaksproducten. Daarnaast houdt PFZW zich uiteraard aan de wettelijke uitsluitingen als gevolg van sancties van de Verenigde Naties (VN) en de Europese Unie (EU).